11 grudnia 2023 godzina 10:07
Nawigacja
RODO

Wypełniając zapisy art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

udostępniamy dane wyznaczonego

inspektora ochrony danych:

Alicja Drygała

e-mail: a.drygala@gmainvest.pl

 

Z uwagi na art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679 lub RODO, informujemy, że:

 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:
  - Placówwka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 13,

  - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Gen. Władysława Andersa 2/3,

  - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Śląskiej 4/1,
  (dalej jako POW);

 2. W powyższych wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail iod@gmainvest.pl lub na przesyłając korespondencję na adres administratora danych z dopiskiem „IOD”;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z działalnością POW, na podstawie przepisów prawa regulujących pieczę zastępczą, a w szczególności Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. C RODO.;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy lub podmioty, działające w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom wspierającym bieżącą działalność Administratora, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt u Administratora;
 6. posiada Pani/Pan:
 7. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679,
 8. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,
 9. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679,
 10. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny
  z obowiązującym prawem;
 11. jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych oraz usunięcia danych i przenoszenia, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, w zakresie przetwarzania danych objętego zgodą oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, w zakresie przetwarzania danych wynikającego z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 12. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
 13. wymogiem ustawowym, a konsekwencją odmowy podania danych będzie brak zgody na zwolnienie małoletniego wychowanka POW
 14. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

 

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA NR 1
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
UL. DĄBROWSKIEGO 13, 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
E-MAIL:  sekretariat@pow1.siemianowice.pl  
TEL.  32 720 38 47   32 720 38 46 (tel./fax)
TEL. KOM. 608 534 122